Deklarata e privatësisë

 

INFORMACION MBI PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE në përputhje me Rregulloren (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 27 Prill 2016 (GDPR)

 

 

Kusht Paraprak

 

Ky informacion ofrohet për faqen "www.mezemer.com/" në pronësi të ME ZEMËR SH.P.K., me seli në Rr. Abdyl Frashëri, Pall. 31, Kati 3, Ap. 8, Tiranë – Shqipëri, regjistruar në Dhomën e Tregtisë Tiranë me nr. M11724015T kapital aksionar i paguar plotësisht prej 100,00 Lekë (Shoqeria), si kontrollues i të dhënave.

 

 

Blerjet në WEB

 

Me konfirmimin tuaj, të dhënat tuaja personale do të përpunohen për t'ju lejuar të bëni blerje në WEB.

 

 

Regjistrimi

 

Informacioni dhe të dhënat e kërkuara në rast regjistrimi, do të përdoren për t'ju lejuar të hyni në zonën e rezervuar të WEB dhe dhe për të përdorur shërbimet online të ofruara nga Kompania për përdoruesit e regjistruar.

 

 

Marketingu

 

Me konfirmimin tuaj, Kompania mund të përpunojë të dhënat personale që ju jepni në mënyrë që t'ju dërgojë materiale reklamuese dhe/ose buletine në lidhje me produktet e saj ose të palëve të treta.

 

 

Profilizimi

 

Me konfirmimin tuaj, Kompania mund të përpunojë të dhënat tuaja personale për qëllime profilizimi, d.m.th për analizën e zgjedhjeve tuaja të konsumit nëpërmjet zbulimit të llojit dhe shpeshtësisë së blerjeve të bëra nga ju, në mënyrë që t'ju dërgojë materiale reklamuese dhe/ose buletinet në lidhje me produktet e veta ose të palëve të treta, të interesit tuaj specifik.

 

 

Soft spamming

 

Kompania mund të përdorë, për qëllime të shitjes direkte të produkteve të ofruara për shitje përmes Faqes, detajet e emailit të ofruara nga ju në kontekstin e një blerjeje në Faqe, edhe pa pëlqimin tuaj, me kusht që të jetë për një produkt të ngjashëm tek ai që ishte objekt i shitjes së mëparshme (i ashtuquajturi soft spamming). Megjithatë, ju mund ta refuzoni këtë përpunim në çdo kohë duke njoftuar Kompaninë për kundërshtimin tuaj.

 

***

 

Në përputhje me GDPR, ne ju informojmë se Kompania do të përpunojë të dhënat tuaja personale sipas kushteve të mëposhtme.

 

 

Art. 1. Qëllimi dhe baza ligjore e përpunimit. Dispozitë e detyrueshme ose fakultative. Pasojat e refuzimit të procesit.

 

 


Përpunimi i të dhënave personale ka për qëllim arritjen e qëllimeve të mëposhtme:

 

a. për të lejuar regjistrimin në Faqe dhe aksesin në shërbimet e rezervuara për përdoruesit e regjistruar si dhe për të lejuar respektimin e detyrimeve që rrjedhin nga ligji ose rregulloret në fuqi, në veçanti, në fushën administrative, kontabilitetin, sigurinë publike. Baza ligjore për përpunim është nevoja e Kompanisë për të ekzekutuar masat parakontraktore të miratuara me kërkesë të palës së interesuar ose të përmbushë një detyrim ligjor;

 

b. në rastin e vendosjes së një porosie blerjeje online, për të mundësuar lidhjen e kontratës së blerjes dhe ekzekutimin e duhur të transaksioneve që lidhen me të (dhe, nëse është e nevojshme sipas rregulloreve të industrisë, përmbushjen e detyrimeve tatimore). Baza ligjore për përpunimin është detyrimi i Kompanisë për të përmbushur kontratën me subjektin e të dhënave ose për të përmbushur detyrimet ligjore;

 

c. i kufizuar në koordinatat e postës elektronike që jepni në kontekstin e një blerjeje përmes Faqes, për të lejuar Kompaninë të ofrojë produkte të ngjashme drejtpërdrejt (të ashtuquajturat soft spamming), përveç rasteve kur ju kundërshtoni një përpunim të tillë në mënyrën e përcaktuar në këtë njoftim . Baza ligjore për përpunimin është interesi legjitim i Kompanisë për dërgimin e këtyre llojeve të komunikimeve. Ky interes legjitim mund të konsiderohet i barazvlefshëm me interesin e subjektit të të dhënave për të marrë komunikime "soft-spam";

 

d. në varësi të pëlqimit tuaj, për dërgimin e buletineve dhe kryerjen e sondazheve të tregut, duke përfshirë ato që synojnë vlerësimin e shkallës së kënaqësisë së përdoruesit dhe dërgimin e materialit reklamues në lidhje me produktet e Kompanisë dhe/ose palëve të treta, me anë të sistemeve të tilla si email, metoda tradicionale (postë letre dhe/ose telefon) (qëllime marketingu); në varësi të pëlqimit tuaj, për përpunimin e profilit tuaj tregtar, nëpërmjet zbulimit dhe përpunimit të zgjedhjeve dhe zakoneve tuaja të blerjes, në mënyrë që të monitoroni shkallën e kënaqësisë së klientit dhe t'ju dërgojmë materiale reklamuese, në lidhje me produktet e Kompanisë dhe/ ose palë të treta, të interesit tuaj specifik, me anë të sistemeve të tilla si emaili, mënyrat tradicionale (postë letre dhe/ose telefon) (qëllime profilizimi). Baza ligjore për përpunimin është pëlqimi i subjektit të të dhënave;

 

e. nëse shërbimi i bisedës është funksional, lejoni aktivizimin e shërbimit, përmes të cilit përdoruesi mund të kontaktojë dhe të kontaktohet nga Kompania, me pëlqimin tuaj, gjatë lundrimit tuaj në Faqe. Baza ligjore është interesi legjitim i Shoqërisë për të kryer këtë lloj veprimtarie. Ky interes legjitim mund të konsiderohet i barabartë me interesin e subjektit të të dhënave në përdorimin e shërbimit të bisedës së faqes;

 

f. për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja nëpërmjet shërbimit të kujdesit ndaj klientit. Dispozita është fakultative, por refuzimi juaj do të rezultojë në pamundësinë e Kompanisë për t'iu përgjigjur pyetjeve tuaja nëpërmjet këtij shërbimi. Baza ligjore për përpunimin është interesi legjitim i Kompanisë për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja. Ky interes legjitim është i barabartë me interesin e përdoruesit për të marrë përgjigje ndaj komunikimeve të dërguara në kompani;

 

g. për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja me e-mail, telefon. Dispozita është fakultative, por refuzimi juaj do të rezultojë në pamundësinë e Kompanisë për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja. Baza ligjore për përpunimin është interesi legjitim i Kompanisë për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja. Ky interes legjitim është i barabartë me interesin e përdoruesit për të marrë përgjigje ndaj komunikimeve të dërguara në kompani.

 

Sigurimi i të dhënave për qëllimet e përmendura në pikat a) dhe b) është thjesht fakultative. Megjithatë, duke qenë se ky përpunim është i nevojshëm për të bërë një blerje në Faqe, refuzimi juaj për të ofruar të dhëna të tilla do të rezultojë në pamundësinë e kryerjes së një blerjeje të tillë përmes Faqes.

Pëlqimi për përpunimin e të dhënave tuaja për qëllime marketingu dhe profilizimi është thjesht fakultativ. Dështimi për të marrë pëlqimin do të nënkuptojë vetëm pasojat e përshkruara më poshtë.

Refuzimi për të dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja për qëllime marketingu do ta bëjë të pamundur që ju të merrni materiale reklamuese në lidhje me produktet e Kompanisë dhe/ose të palëve të treta, si dhe pamundësinë e kompanisë për të kryer studime tregu, që synojnë gjithashtu vlerësimin e kënaqësinë e përdoruesve, si dhe për t'ju dërguar buletinet..

Refuzimi për të dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja për qëllime profilizimi do të beje të pamundur që Kompania jonë të përpunojë profilin tuaj tregtar, nëpërmjet zbulimit të zgjedhjeve tuaja dhe zakoneve të blerjes, si dhe t'ju dërgojë materiale reklamuese, në lidhje me produktet e Kompania dhe/ose palët e treta, të interesit tuaj specifik.

Pavarësisht sa më sipër, kuptohet që Kompania mund të vazhdojë të përdorë të dhënat tuaja personale me qëllimin e vetëm për të përmbushur siç duhet detyrimet e saj sipas ligjeve në fuqi dhe detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia kontraktuale ekzistuese midis jush dhe Kompanisë.

Ju kujtojmë se ju gjithashtu mund të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale nëpërmjet lidhjes përkatëse në fund të çdo emaili me përmbajtje promovuese të dërguar nga Kompania. Kundërshtimi i shprehur në këto mënyra shtrihet edhe në dërgimin e komunikimeve nëpërmjet shërbimit postar.

 

Rrjete sociale

Duke zgjedhur opsionin për t'u regjistruar dhe/ose për të hyrë në Faqe përmes Facebook, ju pranoni që ky rrjet social t'i transmetojë kompanisë të dhënat personale të nevojshme për regjistrim dhe/ose akses.

 

Të dhënat e kartës së pagesës

Për të kryer një pagesë duke përdorur një nga kartat e pagesave të ofruara në Faqe, përdoruesi do të duhet të fusë të dhënat konfidenciale të kartës së pagesës direkt në një faqe që do të komunikojë përmes protokollit të sigurt të enkriptimit me ofruesin e shërbimit të pagesave (i cili do të veprojë si një kontrollues autonom i të dhënave), pa kaluar tranzit përmes serverit të Kompanisë, i cili, për rrjedhojë, nuk do të përpunojë të dhëna të tilla në asnjë mënyrë. Të dhënat do të merren në format të koduar.

Duke iu referuar të dhënave të kartës së pagesës, ju lutemi vini re se përpunimi i të dhënave tuaja personale është i nevojshëm për të mundësuar lidhjen e kontratës së blerjes online me Kompaninë. Prandaj, mosdhënia e këtyre të dhënave nuk do t'ju lejojë të përfundoni procesin e blerjes online.

 

PayPal

Ju gjithashtu mund të blini përmes mjetit të pagesave PayPal në Faqe. Në këtë rast, do të drejtoheni në një faqe te jashtme, ku do t'ju duhet të tregoni të dhënat personale të kërkuara nga PayPal - i cili do të veprojë si kontrollues pavarur i të dhënave - për të përfunduar procesin e blerjes. Të dhënat personale nuk do të kalojnë përmes serverit të Faqes, i cili, për rrjedhojë, nuk do të përpunojë të dhëna të tilla në asnjë mënyrë. Përpunimi i të dhënave tuaja personale është i nevojshëm për të mundësuar lidhjen e kontratës së blerjes online me Kompaninë. Prandaj, mosdhënia e këtyre të dhënave nuk do t'ju lejojë të përfundoni procesin e blerjes online..

 

Transferte bankare

Nëse zgjidhni transfertën bankare si instrument pagese, në prani të ndonjë hipoteze rimbursimi, Kompania do t'ju kërkojë të dhënat bankare të nevojshme për të qenë në gjendje të përgatitni pagesën.

 

Të dhëna të veçanta ose gjyqësore

Kompania nuk përpunon të dhëna të veçanta ose gjyqësore.

 

 

Art. 2. Metodat e përpunimit

 

 

Përpunimi i të dhënave tuaja personale do të kryhet kryesisht me ndihmën e mjeteve elektronike ose të automatizuara, sipas metodave dhe mjeteve të përshtatshme për të garantuar sigurinë dhe konfidencialitetin e tyre në përputhje me GDPR.

Informacioni i marrë dhe metodat e përpunimit do të jenë relevante dhe jo të tepruara në lidhje me llojin e shërbimeve të ofruara. Të dhënat gjithashtu do të menaxhohen dhe mbrohen në mjedise, aksesi i të cilave është nën kontroll të vazhdueshëm.

 

 

Art. 3. Komunikimi dhe shpërndarja e të dhënave

 

 

Të dhënat tuaja mund t'u komunikohen:

 

-të gjithë atre subjekte (përfshirë Autoritetet Publike) që kanë akses në të dhënat personale sipas masave rregullatore ose administrative;

- kompanive ose palëve të treta përgjegjëse për printimin, mbështjelljen, dërgimin dhe/ose shpërndarjen dhe/ose shërbimet e grumbullimit të produkteve të blera përmes Faqes;

- zyrave postare,korrierëve ose agjentëve të transportit përgjegjës për dërgimin e produkteve të blera përmes Faqes;

- për bankat dhe kompanitë që menaxhojnë qarqet kombëtare ose ndërkombëtare të pagesave përmes të cilave kryhen pagesat në internet për produktet e blera përmes faqes;

- kompanive, konsulentëve ose profesionistëve që mund t'u besohet instalimi, mirëmbajtja, përditësimi dhe, në përgjithësi, administrimi i harduerit dhe softuerit të Kompanisë ose që kompania përdor për ofrimin e shërbimeve të saj;

- kompanive të jashtme përgjegjëse për dërgimin e komunikimeve reklamuese në emër të Kompanisë;

- punonjësve dhe/ose bashkëpunëtorëve të Kompanisë;

- kompanisë përgjegjëse për kryerjen e aktivitetit të kujdesit ndaj klientit;

- subjekteve që menaxhojnë transaksionet e pagesave në internet;

- të gjithë atyre subjekteve publike dhe/ose private, personave fizikë dhe/ose juridikë (firma konsulence juridike, administrative dhe fiskale, Zyrat Gjyqësore, Dhomat e Tregtisë, Dhomat dhe Zyrat e Punës, etj.), nëse komunikimi është e nevojshme ose funksionale për përmbushjen e drejtë të detyrimeve që rrjedhin nga ligji

 

Të dhënat në lidhje me ju nuk do të shpërndahen, përveçse në formë anonime dhe të përmbledhur, për qëllime statistikore ose kërkimore.

 

 

Art. 4. Kontrolluesi i të dhënave

 

Kompania, si kontrollues i të dhënave të të dhënave personale, mund të kontaktohet në adresat e mëposhtme:

 

ZEMËR SH.P.K., Rr. Abdyl Frashëri, Pall. 31 Kati 3, Ap. 8 - Tiranë - Albania

 

Celular: +355 69 3630937

E-mail: info@mezemer.com

Përmes formularit të kontaktit në Faqe.

 

 

Art. 5. Ruajtja e të dhënave personale

 

 

të dhënat personale do të ruhen dhe përpunohen për qëllime marketingu për një periudhë prej 24 muajsh dhe për qëllime profilizimi për një periudhë prej 12 muajsh. Në fund të kësaj periudhe, Kompania mund t'ju kërkojë të rinovoni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja për këto qëllime ose t'i bëni ato anonime dhe t'i ruani ato vetëm për qëllime statistikore ose historike.

Për të gjitha qëllimet e mbetura të përcaktuara në informacionin e privatësisë, të dhënat personale do të ruhen vetëm për kohën e nevojshme për të garantuar ofrimin e saktë të shërbimeve të ofruara.

Në rast të mbylljes së llogarisë me iniciativën e përdoruesit, të dhënat në të do të mbahen për qëllime administrative për një periudhë jo më shumë se 90 ditë, pa cenuar ndonjë detyrim ligjore specifik për ruajtjen e të dhënave kontabël ose për qëllime të sigurisë publike.

 

 

Art. 6. Transferimi i të dhënave personale në vendet e treta

 

Kompania do t'i transferojë të dhënat tuaja personale në Kanada. Në lidhje me këtë vend, Komisioni Evropian ka vërtetuar se niveli i mbrojtjes së ofruar në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale është adekuat dhe se, për rrjedhojë, është e mundur transferimi i të dhënave personale atje.

 

 

Art. 7. Transferimi i nënshtrohet garancive adekuate

 

Të dhënat tuaja personale që i jepen Kompanisë nëpërmjet Faqes mund të transferohen në një ose më shumë vende të treta pasi Kompania ka dhënë garanci të përshtatshme në këtë drejtim.

Në lidhje me transferimin e të dhënave tuaja personale në vendet e treta, ju keni të drejta të detyrueshme dhe mjete juridike efektive.

Garancitë adekuate që janë dhënë përbëjnë një instrument ligjërisht detyrues që ka efekt detyrues ndërmjet autoriteteve publike ose organeve publike.

Ju mund të merrni një kopje të të dhënave tuaja personale:

- duke kontaktuar Kompaninë (si Kontrollues i të Dhënave) dhe/ose Zyren e Mbrojtjes së të Dhënave (nëse emërohet).

 

 

Art. 8. Të drejtat e subjektit të të dhënave

 

Në përputhje me nenin 13 të Rregullores së Privatësisë, Kompania ju informon se ju keni të drejtë të:

- t'i kërkoni Kompanisë të aksesojë të dhënat tuaja personale dhe t'i korrigjojë ose anullojë ato ose të kufizojë përpunimin e tyre ose të refuzojë përpunimin e tyre, përveç të drejtës për transportueshmëri të të dhënave;

- revokoni pëlqimin në çdo kohë pa cenuar ligjshmërinë e trajtimit bazuar në pëlqimin e dhënë përpara revokimit;

- paraqisni një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës (p.sh. Garantuesi për mbrojtjen e të dhënave personale).

 

Të drejtat e mësipërme mund të ushtrohen duke i bërë një kërkesë joformale kompanisë tek kontaktet e treguara më sipër.

 

 

Art. 9. Amendamentet

 

Kompania rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në këtë politikë në çdo kohë, duke u dhënë publicitet të përshtatshëm përdoruesve të Faqes dhe duke garantuar në çdo rast një mbrojtje adekuate dhe të ngjashme të të dhënave personale. Për të parë çdo ndryshim, jeni të ftuar të konsultoni me këtë politikë rregullisht.