Termat dhe Kushtet

TERMAT DHE KUSHTET E PËRGJITHSHME TË SHITJES, në fuqi nga 01/07/2020

Premise

Ky njoftim është bërë për faqen "www.mezemer.com/" (Site) në pronësi të ME ZEMËR SH.P.K., me seli në Rr. Abdyl Frashëri, Pall. 31 Kati 3, Ap. 8, Tiranë - Shqipëri, regjistruar në Dhomën e Tregtisë Tiranë me NIPT Nr. M11724015T kapital aksionar i paguar plotësisht prej 100,00 Lekë (Shoqëria), si kontrollues i të dhënave.

Art. 1. Fusha e zbatimit

1.1 Çdo shitje në WEB përbën një kontratë në distancë të rregulluar nga Kapitulli I°, Titulli III° (neni 45) të Dekretit Legjislativ të 6 shtatorit 2005, n. 206 (Kodi i Konsumatorit) dhe me Dekret Legjislativ 9 Prill 2003, n. 70, që përmban rregulloren e tregtisë elektronike.

1.2 Kushtet e Përgjithshme të Shitjes zbatohen për të gjitha shitjet e bëra nga Kompania në WEB. Termat e treguara duhet të kuptohen si ditë pune, duke përjashtuar kështu të shtunën, të dielën dhe festat kombëtare.

1.3 Kushtet e përgjithshme të shitjes mund të modifikohen në çdo kohë. Çdo ndryshim dhe/ose kusht i ri do të jetë në fuqi që nga momenti i postimit në WEB. Prandaj, ju jeni te ftuar të hyni rregullisht në Faqe dhe të konsultoheni, përpara se të bëni ndonjë blerje, me versionin më të përditësuar të Kushteve të Përgjithshme të Shitjes.

1.4 Kushtet e përgjithshme të shitjes janë ato në fuqi në datën e dërgimit të porosisë së blerjes.

1.5 Këto kushte të përgjithshme të shitjes nuk rregullojnë shitjen e produkteve dhe/ose shërbimeve nga palë të tjera përveç kompanisë që mund të jenë të pranishme në WEB nëpërmjet lidhjeve, banderolave ose lidhjeve të tjera të hipertekstit. Para se të kryeni transaksione biznesi me palë të tilla, është e nevojshme të kontrolloni termat dhe kushtet e shitjes së tyre. Kompania nuk është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve dhe/ose shitjen e produkteve nga palët e tilla. Në faqet e internetit që mund të konsultohen nëpërmjet këtyre lidhjeve, Kompania nuk kryen asnjë kontroll dhe/ose monitorim. Prandaj, Kompania nuk është përgjegjëse për përmbajtjen e faqeve të tilla dhe as për ndonjë gabim dhe/ose lëshim dhe/ose shkelje të ligjit prej tyre.

1.6 Ju jeni përgjegjës për leximin me kujdes të këtyre Kushteve të Përgjithshme të Shitjes si dhe të gjitha informacionet e tjera që Kompania ofron në Faqe, edhe gjatë procedurës së blerjes.

Art. 2. Blerjet në Web

.

2.1 Blerja në Web:

- mund të bëhet edhe pa u regjistruar në WEB;

- lejohet si për përdoruesit që mbajnë statusin e konsumatorit ashtu edhe për përdoruesit që nuk e kanë atë status.

2.2 Në bazë të artit. 3, paragrafi I, let. a) të Kodit të Konsumatorit, duhet mbajtur mend se konsumatorë konsiderohen personat fizikë, të cilët, në lidhje me blerjen e Produkteve, veprojnë për qëllime që nuk kanë lidhje me ndonjë veprimtari sipërmarrëse, tregtare, profesionale apo artizanale..

2.3 Për të shmangur grumbullimin,nuk do të jetë e mundur të blini më shumë se 100 copë të të njëjtit artikull brenda të njëjtit porosi.

2.4 Në rastin e porosive që janë anormale në lidhje me sasinë dhe/ose shpeshtësinë e blerjeve, Kompania rezervon të drejtën të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për t'i dhënë fund parregullsive.

2.5 Kompania rezervon të drejtën të refuzojë ose anulojë porositë që të pranojë:

- nga një përdorues me të cilin Kompania ka një mosmarrëveshje ligjore të vazhdueshme;

- nga një përdorues që ka shkelur më parë Kushtet Përgjithshme të Shitjes;

- një përdorues që ka lëshuar të dhëna të rreme, të paplota ose ndryshe të pasakta identifikimi ose që nuk i ka dërguar menjëherë Kompanisë dokumentet e kërkuara prej saj ose që ka dërguar dokumente të pavlefshme.

2.6 Produktet alkoolike mund t'u shiten vetëm personave mbi 18 vjeç..

Art. 3. Regjistrimi i faqes

.

3.1 Për t'u regjistruar në WEB, duhet të plotësoni formularin e duhur, duke futur të dhënat e mëposhtme:

- emri

- mbiemri

- e-mail

- password.

3.2 Ju merrni përsipër të informoni menjëherë Kompaninë në rast se dyshoni ose viheni në dijeni për ndonjë përdorim ose zbulim të pahijshëm të kredencialeve tuaja të hyrjes në sit.

3.3 Përdoruesi i regjistruar i Faqes garanton se informacioni personal i dhënë prej tij/saj është i plotë dhe i vërtetë dhe pranon ta mbajë Kompaninë të padëmshme dhe të dëmshpërblyer kundër çdo dëmtimi, detyrimi kompensues dhe/ose sanksion që rrjedh dhe/ose në çfarëdo mënyre që lidhet me shkeljen nga përdoruesi i rregullave për regjistrimin në Faqe ose ruajtjen e kredencialeve të regjistrimit dhe/ose dhënien e informacionit personal të rremë, jo të plotë ose ndryshe të pasaktë, pa paragjykuar të drejtën e Kompanisë për të vazhduar me çaktivizimin e llogarisë së përdoruesit.

3.

Art. 4. Informacion i drejtuar për lidhjen e kontratës

4.1 Në përputhje me Dekretin Legjislativ Nr. 70, datë 9 Prill 2003, që përmban dispozita për tregtinë elektronike, kompania ju informon se:

- për të lidhur një kontratë blerjeje në Faqe, Ju duhet të plotësoni një formular porosie në format elektronik dhe t'ia dërgoni Kompanisë, në mënyrë elektronike, duke ndjekur udhëzimet që do të shfaqen herë pas here në Faqe;;

- kontrata lidhet kur formulari i porosisë arrin në serverin e Kompanisë;

- sapo të merret formulari i porosisë, Kompania do t'ju dërgojë një konfirmim porosie :

në adresën e emailit të dhënë.

a. informacion në lidhje me karakteristikat e blerjes;

b. treguesin e çmimit;

c. një tregues të mjeteve të përdorura të pagesës;

d. një tregues të tarifave të dorëzimit;

e. një tregues të tarifave të dorëzimit dhe çdo kosto shtesë.

f. përmbledhja e të dhënave të faturimit dhe transportit.

Article 5. Disponueshmëria e Produkteve

.

5.1 Produktet e ofruara në WEB janë të kufizuar në numër. Prandaj mund të ndodhë, edhe për shkak të mundësisë që disa përdorues të blejnë të njëjtin Produkt njëkohësisht, që Produkti i porositur të mos jetë më i disponueshëm pas transmetimit të urdhrit të blerjes.

5.2 Brenda faqes ka informacione në lidhje me disponueshmërinë e secilit Produkt.

5.3 Ju do të informoheni në rast se produkti i porositur nuk është i disponueshëm. Në këtë rast, ju do të keni të drejtë të përfundoni kontratën e blerjes në përputhje me dhe për qëllimet e dispozitave të nenit. 61, paragrafi IV dhe V, të Kodit të Konsumatorit.

5.4 Përndryshe, ju mund të pranoni:

- Kompania do të ofrojë një kupon zbritjeje që do të shpenzohet për blerjet në WEB. Shuma e kuponit të zbritjes, afati brenda të cilit mund të përdoret dhe çdo kufizim do të komunikohen herë pas here nga Kompania.

5.5 Nëse kërkohet një rimbursim i shumës së paguar për blerjen e produkteve të cilat më vonë rezultuan të padisponueshme, Kompania do të bëjë rimbursimin brenda një periudhe maksimale prej 10 ditësh.

5.6 Në rast se përdorni të drejtën e përfundimit sipas Art. 61, paragrafët IV dhe V, Kodi i Konsumatorit, zgjidhet kontrata; në rast se pagesa e shumës totale të detyrueshme, që përbëhet nga çmimi i produktit, kostot e transportit dhe çdo kosto tjetër shtesë, që rezulton nga porosia (Shuma totale e detyrimit) është bërë tashmë, Shoqëria do të bëjë një rimbursim të shumës totale të detyrimit në përputhje me përcaktimet e nenit "Mënyrat e pagesës".

Art. 6. Fletë Informacioni

6.1 Çdo produkt shoqërohet nga një faqe informacioni që shpjegon veçoritë e tij kryesore (Fleta e informacionit). Imazhet dhe përshkrimet në Faqe riprodhojnë sa më afër që të jetë e mundur karakteristikat e Produkteve. Megjithatë, ngjyrat e produkteve mund të ndryshojnë nga ato reale për shkak të cilësimeve të sistemeve të IT ose kompjuterëve që përdorni për t'i parë ato. IPër më tepër, imazhet e produktit në fletën e informacionit mund të ndryshojnë në madhësi ose në lidhje me çdo produkt shtesë. Prandaj, imazhe të tilla duhet të kuptohen si indikative dhe brenda tolerancave të përdorimit.

Art. 7. Çmimet

.

7.1 Të gjitha çmimet e Produkteve të publikuara në WEB përfshijnë Tatimin mbi Vlerën e Shtuar.

7.2 Kompania rezervon të drejtën të ndryshojë çmimin e Produkteve, në çdo kohë, pa njoftim paraprak, duke u kuptuar se çmimi i ngarkuar për ju do të jetë çmimi i treguar në WEB në momentin e vendosjes së porosisë dhe se çdo ndryshim ( lart ose poshtë) pas transmetimit të porosisë nuk do të merret parasysh.

7.3 Kostot e transportit, nëse ka, tregohen shprehimisht dhe veçmas në formularin e porosisë, përpara se përdoruesi ta dërgojë atë.

Art. 8. Urdhrat e blerjeve

.

8.1 Kompania i dërgon Produktet vetëm pasi të marrë konfirmimin e autorizimit të pagesës ose pasi të jetë kredituar shuma totale e detyrimit. Pronësia e produkteve do t'ju transferohet pas dërgesës, e cila do të konsiderohet si koha e dorëzimit të produktit tek transportuesi. Nga ana tjetër, rreziku i humbjes ose dëmtimit të Produkteve, për shkaqe që nuk i atribuohen Kompanisë, do t'ju transferohet kur ju, ose një palë e tretë e caktuar nga ju dhe e ndryshme nga transportuesi, merrni në zotërim fizik të Produktet.

8.2 Kontrata e blerjes kushtëzohet me vendosmëri nga mospagimi i shumës totale të detyrimit. Nëse nuk është rënë dakord ndryshe me shkrim me ju, porosia si pasojë do të anullohet.

.

Art. 9. Mënyrat e pagesës

.

9.1 Mënyrat e mëposhtme të pagesës lejohen në WEB:

.

- Karte

- PayPal

- Transferte bankare.

- Apple pay.

- Google pay.

9.2 Kompania pranon karta krediti nga qarqet e mëposhtme:

- VISA

- MasterCard (Cirrus Maestro)

- American Express

- iDEAL

- Bancontact

Në çdo rast, ato tregohen në fund të çdo faqeje të WEB-it.

Në WEB, ju do të keni mundësinë të autorizoni ruajtjen e të dhënave të kartës së pagesës të futura dhe ripërdorimin e tyre për pagesën e blerjeve të mëvonshme. Ju mund të revokoni autorizimin për të ripërdorur të dhënat e kartës së pagesës për blerjet e mëvonshme duke ndjekur udhëzimet në faqen e internetit.

Ju do të tarifoheni vetëm pasi (i) të jenë verifikuar të dhënat e kartës suaj të pagesës të përdorur për blerje dhe (ii) lëshuesi i kartës së pagesës të përdorur nga ju të ketë lëshuar autorizimin për tarifën.

Të dhënat konfidenciale të kartës së pagesës (numri i kartës, mbajtësi i kartës, data e skadencës, kodi i sigurisë) kodohen dhe transmetohen drejtpërdrejt te procesori i pagesave pa kaluar nëpër serverët e përdorur nga Kompania. Prandaj, Kompania nuk ka asnjëherë akses dhe nuk ruan, edhe nëse vendosni të ruani të dhëna të tilla në WEB, të dhënat e kartës suaj të pagesës të përdorura për të paguar për Produktet.

Tarifa juaj do të bëhet kur porosia juaj të transmetohet.

9.3 Ju gjithashtu mund të bëni blerje në WEB duke përdorur zgjidhjen e pagesës PayPal. Nëse zgjidhni PayPal si një mjet pagese, do të ridrejtoheni në faqen www.paypal.it ku do të kryeni pagesën sipas procedurës së parashikuar dhe të rregulluar nga PayPal dhe termave dhe kushteve të rënë dakord midis jush dhe PayPal. Të dhënat e futura në faqen e PayPal do të përpunohen drejtpërdrejt nga PayPal dhe nuk do të transmetohen apo ndahen me Kompaninë. Prandaj, ky i fundit nuk është në gjendje të dijë dhe nuk ruan në asnjë mënyrë të dhënat e kartës së pagesës të lidhur me llogarinë tuaj PayPal ose të dhënat e ndonjë instrumenti tjetër pagese të lidhur me këtë llogari.

Në rastin e pagesës nga PayPal, shuma totale e detyrueshme do t'ju ngarkohet nga PayPal në të njëjtën kohë kur kontrata lidhet përmes faqes. Në rast të zgjidhjes së kontratës së blerjes dhe në çdo rast tjetër të rimbursimit, për çfarëdo arsye, shuma e rimbursimit që ju takon do të kreditohet në llogarinë tuaj PayPal. Koha e kreditimit në instrumentin e pagesës të lidhur me këtë llogari varet vetëm nga PayPal dhe sistemi bankar. Pasi urdhri i kreditimit të jetë rregulluar në favor të një llogarie të tillë, Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë vonesë ose lëshim në kreditimin e shumës së rimbursimit, për të kundërshtuar të cilën ju duhet të kontaktoni drejtpërdrejt PayPal. Çdo lloj rimbursimi që do të bëhet në përputhje me këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes do të kreditohet në llogarinë tuaj PayPal.

9.4 Nëse keni ndërmend të zgjidhni si mjet pagese paratë në dorëzim, ju lutemi vini re se një tarifë shtesë prej 4,50 € do të aplikohet për të gjithë dërgesën, ose shuma e ndryshme e treguar herë pas here në WEB. Në rast se zgjidhni të paguani me para në dorëzim, në momentin e dorëzimit të Produkteve është e nevojshme të keni shumën e treguar në porosinë e blerjes me para në dorë (pasi korrieri nuk është i autorizuar të pranojë çeqe dhe nuk mund të japë para në këmbim) : nëse kjo nuk ndodh, kontrata e blerjes do të konsiderohet e zgjidhur me të drejtë në përputhje me dhe për qëllimet e nenit. 1456 p.e.s. Ju do të njoftoheni për zgjidhjen e kontratës dhe për pasojë anulimin e porosisë. Çdo rimbursim që do të bëhet në përputhje me këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme të Shitjes do të rregullohet me transfertë bankare në detajet bankare që keni dhënë. Çdo rimbursim që do të bëhet në përputhje me këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes do të organizohet me transfertë bankare në detajet bankare të komunikuara nga ju.

9.5 Në rast se ju zgjidhni transfertën bankare si mënyrë pagese, Kompania, me marrjen e porosisë tuaj, do t'ju njoftojë me email për detajet bankare dhe afatin e fundit për kryerjen e transfertës. E-mail-i mund të përmbajë kërkesën për dërgimin e faturës së transfertës bankare ose konfirmimin e ekzekutimit të saj.

Në rastin e pagesës me transfertë bankare, koha e dorëzimit të Produktit të treguar në Fletën e Produktit dhe/ose në WEB, do të fillojë nga data e marrjes së transfertës bankare nga Kompania dhe jo nga data e transmetimit të porosisni, siç ndodh në rastin kur ju zgjidhni mënyra të tjera pagese.

Ju kërkohet të plotesoni të dhënat e mëposhtme të nevojshme per trasfertën :

- numri i referencës së porosisë.

Nga dergimi i porosisë duhet të organizoni pagesën brenda 3 ditëve pune. Nëse kjo nuk ndodh, Kompania rezervon të drejtën të anulojë porosinë në 3 ditët e punës në vijim.

Art. 10. Dorëzimi i Produkteve

.

10.1 Nuk ka kufizime në dorëzim, përveç rasteve të treguara në WEB dhe/ose në fletën e produktit.

10.2 Tarifat e transportit tregohen herë pas here në WEB dhe/ose në fletën e produktit.

10.3 Nga data e marrjes së porosisë, Produktet do të dorëzohen brenda 4 ditëve. Në rast të anashkalimit të një afati të caktuar të dorëzimit, ajo do të kryhet, në çdo rast, brenda tridhjetë ditëve nga data e lidhjes së kontratës.

10.4 Është përgjegjësia juaj të verifikoni gjendjen e produktit të dorëzuar. Duke qenë se rreziku i humbjes ose dëmtimit të Produktit, për shkaqe që nuk i atribuohen Kompanisë, transferohet kur ju, ose një palë e tretë e caktuar nga ju dhe përveç transportuesit, e keni materialisht në posedim të produktit, Kompania rekomandon që të verifikoni numrin e produkteve të marra dhe që paketimi të jetë i paprekur, jo i dëmtuar, i lagur ose i ndryshuar, duke përfshirë materialet e vulosjes dhe jeni të ftuar, të tregojë çdo anomali në dokumentin e transportit të transportuesit, duke pranuar paketën me rezervë. Në rast se paketa tregon shenja të dukshme të manipulimit ose ndryshimit, duhet të njoftoni menjëherë Kompaninë. Në çdo rast, zbatimi i rregullave për të drejtën e tërheqjes (nëse ekziston për Produktin) dhe garancia ligjore e konformitetit mbetet e vlefshme.

Art. 11. E drejta e tërheqjes

.

11.1 Në rast blerjeje në sit, përveç nëse tregohet ndryshe, e drejta e tërheqjes, e parashikuar në nenin 52 të Kodit të Konsumatorit, përjashtohet, në zbatim të nenit 59 të Dekretit Legjislativ: 21/2014, pasi në faqe shiten. :

- Produktet që ka të ngjarë të përkeqësohen ose të skadojnë shpejt;

- Produkte të mbyllura që nuk lejohen të kthehen për arsye higjienike ose të mbrojtjes shëndetësore ose që janë hapur pas dorëzimit.

Në lidhje me rastet e përjashtimit të tërheqjes të listuara më sipër, Klienti, në veçanti, informohet dhe pranon se këto përfshijnë të gjitha produktet ushqimore (përfshirë verërat, pijet alkoolike dhe pijet),pasi karakteristikat dhe cilësitë e këtyre llojeve të produkteve janë subjekt i ndryshimit edhe si rezultat i ruajtjes së papërshtatshme. Prandaj, për arsye higjienike dhe të mbrojtjes së klientit, e drejta e tërheqjes zbatohet vetëm për Produktet e blera në WEB të cilat mund t'i kthehen Kompanisë dhe të vendosen përsëri në treg pa rrezikuar shëndetin e konsumatorëve.

11.2 Nëse jeni konsumator, keni të drejtë të tërhiqeni nga kontrata për blerjen e Produktit pa pasur nevojë të jepni asnjë arsye dhe pa kryer ndonjë kosto të ndryshme nga ato të parashikuara në këtë nen brenda periudhës katërmbëdhjetë ditësh kalendarike (Periudha e tërheqjes). Periudha e tërheqjes skadon pas 14 ditësh:

.

.

a. në rastin e një porosie për një Produkt të vetëm, nga dita kur ju ose një palë e tretë, e ndryshme nga transportuesi dhe të caktuar nga ju, fitoni zotërimin fizik të Produkteve;;

b. në rastin e një porosie të shumëfishtë me dërgesa të veçanta, nga dita në të cilën ju ose një palë e tretë, përveç transportuesit dhe të caktuar nga ju, fitoni zotërimin fizik të Produktit të fundit;

c. në rastin e një porosie për dorëzimin e një Produkti që përbëhet nga shumë lote ose pjesë, nga dita kur ju ose një palë e tretë, përveç transportuesit dhe të caktuar nga ju, fitoni zotërimin fizik të lotit ose pjesës së fundit.

11.3 Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes, duhet të informoni Kompaninë, përpara skadimit të Periudhës së Tërheqjes, për vendimin tuaj për t'u tërhequr.

11.4 Ju keni ushtruar të drejtën tuaj të tërheqjes brenda Periudhës së Tërheqjes nëse njoftimi në lidhje me ushtrimin e të drejtës suaj të tërheqjes është dërguar nga ju përpara skadimit të Periudhës së Tërheqjes. Ky njoftim duhet të dërgohet në mënyrën e mëposhtme:

.

E-mail: info@mezemer.com

Ju lutemi vini re se meqenëse barra e provës në lidhje me ushtrimin e së drejtës së tërheqjes përpara skadimit të Periudhës së Tërheqjes është mbi ju, është në interesin tuaj më të mirë të përdorni një mjet të qëndrueshëm kur njoftoni Kompaninë për tërheqjen tuaj.

11.5 Kostot direkte të kthimit të Produkteve janë përgjegjësia juaj, si dhe përgjegjësia për transportin e Produkteve.

11.6 Nëse tërhiqeni nga kontrata, kompania do të bëjë një rimbursim të shumës totale të detyrimit, duke përfshirë kostot e dorëzimit, nëse është e aplikueshme, pa vonesa të panevojshme dhe në çdo rast jo më vonë se 14 ditë kalendarike nga dita në të cilën Kompania është informuar për vendimin tuaj për t'u tërhequr nga kontrata. Rimbursimi do të bëhet duke përdorur të njëjtin instrument pagese të përdorur për transaksionin fillestar. Në rast se i keni kthyer Produktet duke përdorur një transportues sipas zgjedhjes suaj dhe me shpenzimet tuaja, Kompania mund të pezullojë rimbursimin deri në marrjen e Produkteve ose derisa të demonstroni se i keni kthyer Produktet, cilado qoftë më herët.

11.7 Ju do të jeni përgjegjës vetëm për çdo zvogëlim të vlerës së Mallrave që rezulton nga çdo trajtim i Produktit, përveç atij të nevojshëm për të përcaktuar natyrën, karakteristikat dhe funksionimin e produktit. Megjithatë, produkti duhet të ruhet, trajtohet dhe inspektohet me kujdes normal dhe të kthehet i padëmtuar, i kompletuar në të gjitha pjesët e tij, plotësisht funksional, i shoqëruar nga të gjithë aksesorët dhe fletëpalosjet udhëzuese, me etiketat identifikuese,vulën e disponueshme, ku është e pranishme, ende të bashkangjitura ndaj produktit dhe i paprekur dhe i pa ngatërruar, si dhe krejtësisht i përshtatshëm për përdorimin e tij të synuar dhe pa shenja konsumimi ose papastërtie. Për më tepër, tërheqja vlen për Produktin në tërësi. Prandaj, nuk mund të ushtrohet në lidhje me pjesët dhe/ose aksesorët e produktit.

11.8 Në rast se Produkti për të cilin është ushtruar tërheqja ka pësuar një rënie në vlerë që rezulton nga trajtimi i aktivit të ndryshëm nga ai i nevojshëm për të përcaktuar natyrën, karakteristikat dhe funksionimin e produktit, Kompania rezervon të drejtën të zbresë nga shuma e shlyerjes një shumë e barabartë me këtë ulje të vlerës. Kompania do të komunikojë rrethanën dhe sasinë e reduktuar si pasojë të rimbursimit pas marrjes së produktit, duke siguruar, në rast se rimbursimi është paguar tashmë, të dhënat bankare për pagesën e shumës së detyruar nga përdoruesi për shkak të uljes së produktit vlerë.

11.9 Në rast se tërheqja nuk ushtrohet në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi, ajo nuk do të rezultojë në zgjidhjen e kontratës dhe, për rrjedhojë, nuk do t'ju japë të drejtën për asnjë rimbursim. Kompania do të njoftojë përdoruesin për këtë me marrjen e Produktit, duke refuzuar kërkesën për tërheqje. Produkti do të mbetet me kompaninë në dispozicionin tuaj për tërheqje, i cili duhet të bëhet me shpenzimet tuaja dhe nën përgjegjësinë tuaj.

11.10 Në rast se, një nga supozimet e ligjit ndodh, e drejta e tërheqjes nuk zbatohet, njoftimi specifik dhe i shprehur për një përjashtim të tillë do të jepet në WEB.

11.11 Në rastin e tërheqjes së pjesshme nga Porositë e Shumëfishta, shuma e kostove të dorëzimit që do t'ju rimbursohet do të përcaktohen në mënyrë proporcionale me vlerën e produktit që tërhiqet. Prandaj, nëse p.sh., keni bërë një porosi totale prej 200.00 euro, ku përfshihen dy produkte, i pari me vlerë 50.00 euro dhe i dyti me vlerë 150.00 euro, dhe e ktheni produktin me vlerë 150.00 Euro, do të rimbursoheni për një shumë të barabartë me 75% të kostove të dorëzimit të bëra. Në çdo rast, shuma e kostove të dorëzimit që do të kthehen nuk do të kalojë kurrë shumën e paguar në të vërtetë.

Art. 12. Garancia ligjore

.

12.1 Të gjitha produktet e shitura në WEB mbulohen nga Garancia Ligjore e Konformitetit të parashikuar në nenet 128-135 të Kodit të Konsumatorit (Garancia ligjore).

.

Për të cilët zbatohet

Garancia ligjore është e rezervuar për konsumatorët. Prandaj, ai gjen aplikim, vetëm për përdoruesit që kanë bërë blerjen në WEB për qëllime që nuk lidhen me veprimtarinë sipërmarrëse, tregtare, artizanale ose profesionale të kryer, nëse ka.

Kur zbatohet

Kompania është përgjegjëse ndaj konsumatorit për çdo mungesë konformiteti të Produktit dhe që ndodh brenda dy viteve nga një dorëzim i tillë. Mungesa e konformitetit duhet t'i raportohet shitësit, nën dënimin e konfiskimit të garancisë, brenda dy muajve nga data në të cilën u zbulua.

Përveç rastit kur ka prova për të kundërtën, do të supozohet se defektet e konformitetit që kanë lindur brenda gjashtë muajve pas dorëzimit të produktit kanë ekzistuar tashmë në atë datë, përveç rasteve kur supozimi i tillë nuk është në përputhje me natyrën e produktit ose natyrën e defektit të konformitetit. Nga ana tjetër, nga muaji i shtatë pas dorëzimit të Produktit, do të jetë barra e konsumatorit të provojë se mungesa e konformitetit ekzistonte tashmë kur produkti u dorëzua.

Për të përfituar nga Garancia Ligjore, konsumatori duhet së pari të sigurojë dëshminë e datës së blerjes dhe dorëzimit të mallrave. Prandaj është e këshillueshme që konsumatori, për qëllime të kësaj prove, të mbajë faturën e blerjes ose çdo dokument tjetër që mund të vërtetojë datën e blerjes (për shembull pasqyrën e kartës së pagesës) dhe datën e dorëzimit.

Në rast të zgjidhjes së kontratës, Kompania do t'i kthejë konsumatorit shumën totale të paguar, që përbëhet nga çmimi i blerjes së produktit, kostot e transportit dhe çdo kosto tjetër shtesë. Në rast të uljes së çmimit, Kompania do të kthejë shumën e uljes, të rënë dakord më parë me konsumatorin.Shuma e rimbursimit ose e reduktimit do të kreditohet në mjetin ose zgjidhjen e pagesës të përdorur nga konsumatori për blerjen.

Kompania nuk mban përgjegjësi në rast dëmesh, të çfarëdo natyre, që vijnë nga përdorimi i produktit në mënyrë të pahijshme dhe/ose jo në përputhje me udhëzimet e dhëna nga prodhuesi,si dhe në rast të dëmeve që rrjedhin nga rrethana të paparashikueshme ose forcë madhore.

Art. 13. Ligji në fuqi dhe gjykata kompetente; zgjidhja jashtëgjyqësore e mosmarrëveshjeve - Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve/Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në internet

.

13.1 Kontratat e blerjes të lidhura përmes WEB rregullohen nga ligji italian. Kjo është pa paragjykim ndaj konsumatorëve që nuk kanë vendbanimin e tyre të zakonshëm në Itali, të ndonjë dispozite më të favorshme dhe të detyrueshme të parashikuar nga ligji i vendit në të cilin ata kanë vendbanimin e tyre të zakonshëm.

13.2 Ju lutemi vini re se në rastin e një përdoruesi konsumator, për çdo mosmarrëveshje në lidhje me zbatimin, ekzekutimin dhe interpretimin e këtij dokumenti, kompetente është gjykata e vendit ku përdoruesi banon ose ka vendbanimin e zgjedhur.

13.3 Në bazë të nenit 141-të, paragrafi 3 i Kodit të Konsumatorit, Shoqëria informon përdoruesin që mban statusin e konsumatorit sipas nenit 3, paragrafi 1, let. a) të Kodit të Konsumatorit, që në rast se ai/ajo ka paraqitur një ankesë drejtpërsëdrejti tek Shoqëria, si rezultat i së cilës,nuk ka qenë e mundur të zgjidhet mosmarrëveshja e lindur, shoqëria do të japë informacion në lidhje me organin ose organet e zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve për zgjidhjen jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjeve në lidhje me detyrimet që rrjedhin nga një kontratë e lidhur sipas këtyre Kushteve të Përgjithshme të Shitjes (cc. d.. Organet ADR, siç tregohet në nenet 141-të të Kodit të Konsumatorit), duke deklaruar nëse synon të përdorë organe të tilla për të zgjidhur vetë mosmarrëveshjen.

13.4 Kompania informon gjithashtu përdoruesin që mban statusin e konsumatorit siç përcaktohet në nenin 3, paragrafi 1, pika a) të Kodit të Konsumatorit se është krijuar një platformë evropiane për zgjidhjen online të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve (e ashtuquajtura platformë ODR). Platforma ODR mund të aksesohet në http://ec.europa.eu/consumers/odr/; përmes platformës ODR përdoruesi konsumator do të jetë në gjendje të konsultojë listën e organeve të ZAK-së, të gjejë lidhjen në faqen e secilit prej tyre dhe të nisë një procedurë online për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në të cilën ai/ajo është i përfshirë.

13.5 Në çdo rast, e drejta e përdoruesit të konsumatorit për t'iu ankuar gjyqtarit të zakonshëm kompetent të mosmarrëveshjes që rrjedh nga këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes është e rezervuar, pavarësisht nga rezultati i procedurës për zgjidhjen jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjeve në lidhje me marrëdhëniet me konsumatorët. duke përdorur procedurat e përmendura në Pjesën V, Titulli II-të të Kodit të Konsumatorit.

13.6 Përdoruesit që banojnë në një shtet anëtar të Bashkimit Evropian, përveç Italisë, mund të kenë akses, për çdo mosmarrëveshje në lidhje me zbatimin, ekzekutimin dhe interpretimin e këtyre Kushteve të Përgjithshme të Shitjes, në procedurën evropiane të vendosur për pretendimet e vogla, nga Rregullorja e Këshillit (EC) Nr. 861/2007 e datës 11 korrik 2007, me kusht që vlera e mosmarrëveshjes të mos kalojë, duke përjashtuar interesat, të drejtat dhe shpenzimet, 2,000.00 Euro. Teksti i rregullores mund të gjendet në www.eur-lex.europa.eu.

Art. 14. Shërbimi ndaj klientit dhe ankesat

.

14.1 Ju mund të kërkoni informacion, të dërgoni komunikime, të kërkoni ndihmë ose të paraqisni ankesa duke kontaktuar Kompaninë në mënyrat e mëposhtme:

- duke plotësuar dhe dorëzuar formularin e disponueshëm në linkun e mëposhtme "https://www.mezemer.com/pages/contact-us"

- me e-mail, në adresën e mëposhtme: info@mezemer.com

- me telefon, në numrin e mëposhtëm: +355 69 3630937.

Kompania do t'u përgjigjet ankesave të paraqitura brenda 3 ditëve pune nga marrja e tyre.